กลุ่มสาระวิชา

ลำดับ

รายการแข่งขัน

ระดับ

จำนวน(คน)

วันที่

เวลา

สถานที่

1

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ

ปฐมวัย

3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.00-12.00น.

อาคาร 1 ห้อง 124-125

2

การปั้นดินน้ำมัน

ปฐมวัย

3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.00-12.00น.

อาคาร 1 ห้อง 121-122

3

การเล่านิทานประกอบท่าทาง

ปฐมวัย

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.00 เป็นต้นไป

เวทีศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

4

การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน

ปฐมวัย

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.00-12.00น.

อาคาร 1 ห้อง 113-114

5

หนังสือเล่มเล็ก

ป.4-6

3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-10.00 น.

อาคาร 2 ห้อง 226

6

เขียนเรียงความและคัดลายมือ

ป.1-3

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-10.30 น.

อาคาร 2 ห้อง 221

7

เขียนเรียงความและคัดลายมือ

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-10.30 น.

อาคาร 2 ห้อง 222

8

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-12.00 น.

อาคาร 2 ห้อง 212

9

แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี 11)

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-10.00 น.

อาคาร 2 ห้อง 223

10

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ

ป.1-3

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-12.00 น.

อาคาร 2 ห้อง 211

11

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-12.00 น.

อาคาร 2 ห้อง 228

12

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ป.1-3

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-12.00 น.

อาคาร 2 ห้อง 217

13

การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล

ป.1-3

6

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.00น.เป็นต้นไป

สนามบาส ร.ร.กัลยาณี

14

อัจฉริยภาพทางสังคม

ป.1-3

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-10.30น.

อาคาร 5 ห้อง 542

15

มารยาทไทย

ป.1-3

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-12.00น.

อาคาร 5 ห้อง 543

16

อัจฉริยภาพทางสังคม

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-10.30น.

อาคาร 5 ห้อง 541

17

มารยาทไทย

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-12.00น.

อาคาร 5 ห้อง 544

18

นิทานคุณธรรม

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-12.00น.

อาคาร5 ห้อง 545

19

ภาพยนตร์สั้น

ป.1-6

5

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

00.00-00.00

20

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ป.1-3

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-14.00 น.

อาคาร 5 ห้อง 532

21

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asean Quiz)

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-14.00 น.

อาคาร 5 ห้อง 535

22

การแข่งขัน (Multi Skills Competition)

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-14.00 น.

อาคาร 5 ห้อง 534

23

การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-14.00 น.

อาคาร 5 ห้อง 523

24

การแข่งกิจกรรม (Spelling Bee)

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-14.00 น.

อาคาร 5 ห้อง 521

25

การแข่งกิจกรรม (Spelling Bee)

ป.1-3

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-14.00 น.

อาคาร 5 ห้อง 522

26

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-14.00 น.

อาคาร 5 ห้อง 532

27

การแข่งขันพละศึกษาเดาะวอลเลย์บอล(ชาย)

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

12.00น.-14.00น.

หลังคาโค้ง

28

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-12.00น.

อาคาร 3 ห้อง 335

29

การแข่งขันพละศึกษาเดาะวอลเลย์บอล(หญิง)

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

12.00น.-14.00น.

หลังคาโค้ง

30

ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ป.1-3

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-12.00น.

อาคาร 3 ห้อง 333

31

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง)

ป.1-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.30 น.เป็นต้นไป

ห้องสมุด

32

การแข่งขันประติมากรรม

ป.4-6

3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-11.30 น.

อาคาร 3 ห้อง 314

33

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

ป.1-3

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-11.30 น.

อาคาร 4 ห้อง 423

34

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-11.30 น.

อาคาร 4 ห้อง 433

35

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง)

ป.1-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

13.00 น.เป็นต้นไป

เวทีใหญ่

36

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)

ป.1-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

11.00 น.เป็นต้นไป

เวทีใหญ่

37

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย)

ป.1-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.30 น.เป็นต้นไป

ห้องสมุด

38

การแข่งขันวาดภาพระบายสี

ป.1-3

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-11.30 น.

อาคาร 4 ห้อง 422

39

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย)

ป.1-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

11.00 น.เป็นต้นไป

เวทีใหญ่

40

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง)

ป.1-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

13.00 น.เป็นต้นไป

ห้องสมุด

41

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-11.30 น.

อาคาร 4 ห้อง 432

42

การแข่งขันประติมากรรม

ป.1-3

3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-11.30 น.

อาคาร 4 ห้อง 431

43

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย)

ป.1-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

13.00 น.เป็นต้นไป

ห้องสมุด

44

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์

ป.1-3

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-11.30 น.

อาคาร 4 ห้อง 421

45

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

ป.4-6

12

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.30 น.เป็นต้นไป

เวทีใหญ่

46

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-11.30 น.

อาคาร 4 ห้อง 411

47

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย)

ป.1-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

13.00 น.เป็นต้นไป

เวทีใหญ่

48

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ป.4-6

3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-12.00 น.

อาคาร 3 ห้อง 315

49

การแข่งขันการจัดสวดถาด

ป.4-6

3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-12.00 น.

เต้นท์ 2

50

การแข่งขันโครงงานอาชีพ

ป.4-6

3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-12.00 น.

เต้นท์ 1

51

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ป.1-3

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-11.00น.

อาคาร 3 ห้อง 323

52

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-11.00น.

อาคาร 3 ห้อง 322

53

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์

ป.1-3

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-11.00น.

อาคาร 3 ห้อง 321

54

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ป.4-6

1

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-11.00น.

อาคาร 3 ห้อง 324

55

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยการใช้โปรแกรม GSP

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-11.30น.

อาคาร 3 ห้อง 311

56

การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-11.00น.

โรงยิม ร.ร.กัลยาณี 2

57

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)

ป.4-6

3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-12.00น.

หลังคาโค้ง

58

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ

ป.1-3

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-12.00น.

โรงยิม ร.ร.กัลยาณี 2

59

การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-12.00น.

โรงยิม ร.ร.กัลยาณี 2

60

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ป.4-6

3

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30น.-11.00น.

อาคาร 3 ห้อง 331-332

61

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.00 น.-12.00 น.

อาคาร 3 ห้อง 312

62

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-14.00 น.

อาคาร 4 ห้อง 413

63

การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.00 น.-12.00 น.

ห้องคอม EP

64

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ป.1-3

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

08.30 น.-11.00 น.

อาคาร 4 ห้อง 413

65

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)

ป.4-6

2

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558

09.00 น.-12.00 น.

อาคาร 3 ห้อง 312

จัดทำระบบโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน


พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com