แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การปั้นดินน้ำมัน(ปฐมวัย)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงขวัญชนก   บุระคำ

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงเบญญพร   บำรุงสุข

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงบุณยวีร์   ศรีสุข

อนุบาลชุมพร

     

4

เด็กชายภูวเดช   อำพันธ์กาญจน์

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กหญิงบุณญาพร   ราญพยัฆ

อนุบาลระนอง

     

6

เด็กหญิงสุธิกานต์   หนูจิน

อนุบาลระนอง

     

7

เด็กหญิงน้ำฝน   เพ็ชรแบน

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

8

เด็กหญิงญาณิศา   รักชุม

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

9

เด็กหญิงกันตพัชญ์   คงศิริ

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

10

เด็กชายวทัญญู   ทองเจิม

อนุบาลพังงา

     

11

เด็กหญิงเมทินี   เทพณรงค์

อนุบาลพังงา

     

12

เด็กหญิงสุทธิรักษ์   หนูสวัสดิ์

อนุบาลพังงา

     

13

เด็กชายณฐภัทร   ทองพริก

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

14

เด็กชายอภิวิชญ์   โกษาแสง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

15

เด็กหญิงธัญทิพย์   สุพงษ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

16

เด็กหญิงนัทชพันธ์   สมันบุตร

อนุบาลกระบี่

     

17

เด็กหญิงพรไพลิน   พุกเมือง

อนุบาลกระบี่

     

18

เด็กชายปัณณธร   คุ้มทัพ

อนุบาลกระบี่

     

19

เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   ไชยณรงค์

อนุบาลภูเก็ต

     

20

นายชนากานต์   ฤาแรง

อนุบาลภูเก็ต

     

21

เด็กชายศุภกร   แสงวิจิตร

อนุบาลภูเก็ต

     

22

เด็กหญิงณภัทธิรา   แสงจันทร์

อนุบาลพัทลุง

     

23

เด็กหญิงกานต์พิชชา   ชูภักดี

อนุบาลพัทลุง

     

24

เด็กชายศตายุ   สุวรรณฤกษ์

อนุบาลพัทลุง

     

25

เด็กชายกันต์ระพี   แก้วประเสริฐ

อนุบาลตรัง

     

26

เด็กชายอัครวินท์   จันทร์ด้วง

อนุบาลตรัง

     

27

เด็กหญิงบุณยนุช   นิลวงษ์

อนุบาลตรัง

     

28

เด็กหญิงฟิรดาวส์   ดุลยาภรณ์

อนุบาลสตูล

     

29

เด็กหญิงพิชญดา   วนิชสุวรรณ

อนุบาลสตูล

     

30

เด็กหญิงปณิธิ   วิจิตรจรรยา

อนุบาลสตูล

     

31

เด็กหญิงชุติกาญจน์   ด้วงคต

อนุบาลสงขลา

     

32

เด็กหญิงศุภาพิชญ์   พิณสุวรรณ

อนุบาลสงขลา

     

33

เด็กหญิงณัฏฐกันย์   ไชยณรงค์

อนุบาลสงขลา

     

34

เด็กชายอนุรักษ์   ธรรมชาติ

อนุบาลปัตตานี

     

35

เด็กหญิงนูรอาซีกีน   อุสมาน

อนุบาลปัตตานี

     

36

เด็กชายอัซฟัร   ปาวัล

อนุบาลปัตตานี

     

37

เด็กหญิงธัญมน   สังข์กล่อม

อนุบาลยะลา

     

38

เด็กชายภัทรกร   นัตนพงศ์

อนุบาลยะลา

     

39

เด็กชายพัทธดนย์   มากจันทร์

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ