แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน(ปฐมวัย)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงชาลิสา   เนตรใจบุญ

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงจิราพร   ทึกนอก

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงเกล้าอารยา   สูฝน

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงทองไพรำ   พันธุ์สนิท

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงทัศนนันท์   ขุนเพชร

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงณัฐกฤตา   ฉินนานนท์

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กชายณชพล   ระเด่น

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ภัทรธิติพันธุ์

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กชายภคพล   ญาณสูตร

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงพรรณนารา   สมปอง

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กชายณัฐวัฒน์   จันทร์หนู

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กชายภูรินท์   กลิ่นวรากร

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กชายนิธิกันต์   อักษรพิบูลย์

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ