แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ(ปฐมวัย)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายณัฐวัฒน์   เกษมทิพย์มงคล

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงณัฐริกา   จันหวัง

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงปิ่นธิดา   เต่าทอง

อนุบาลชุมพร

     

4

เด็กชายสุรวุฒิ   ทองเกื้อ

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กหญิงสุรนุช   นพรัตน์

อนุบาลระนอง

     

6

เด็กชายปรัชญ์   เอี่ยมจิตต์

อนุบาลระนอง

     

7

เด็กหญิงปัฐมาวดี   บุญสิน

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

8

เด็กหญิงดุษณี   เพ็งรัตน์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

9

เด็กหญิงแพรวา   บัวชู

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

10

เด็กหญิงมนัสนันท์   จินา

อนุบาลพังงา

     

11

เด็กหญิงกนกวรรณ   กวดกิจการ

อนุบาลพังงา

     

12

เด็กหญิงจุฑามาศ   พึ่งหล้า

อนุบาลพังงา

     

13

เด็กหญิงชัญญา   แก้วประเสริฐ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

14

เด็กหญิงสุพิชญา   นาคีเภท

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

15

เด็กหญิงธนัญชนก   นุพงศ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

16

เด็กหญิงญาดา   บุตรแผ้ว

อนุบาลกระบี่

     

17

เด็กหญิงซัลวา   บุญถาวร

อนุบาลกระบี่

     

18

เด็กหญิงวิภาวี   กาญจนโสภณ

อนุบาลกระบี่

     

19

เด็กหญิงกานต์พิชชา   อุตสาหะ

อนุบาลภูเก็ต

     

20

เด็กหญิงอภิชญา   ทองเขียว

อนุบาลภูเก็ต

     

21

เด็กหญิงพัชรภา   เต็มรัตน์

อนุบาลภูเก็ต

     

22

เด็กหญิงสิริภัสส์   ดารากุล

อนุบาลพัทลุง

     

23

เด็กหญิงปริชภา   เอียดคล้าย

อนุบาลพัทลุง

     

24

เด็กชายรตินัยน์   เหมนุกูล

อนุบาลพัทลุง

     

25

เด็กหญิงบุญญิศา   โมทอง

อนุบาลตรัง

     

26

เด็กหญิงณัฐนิชา   ชัยบุตร

อนุบาลตรัง

     

27

เด็กหญิงสิรินรัตน์   ปานสิทธิ์

อนุบาลตรัง

     

28

เด็กหญิงสุทธิกานต์   กาไรภูมิกุลกานต์

อนุบาลสตูล

     

29

เด็กหญิงสาวิตรี   แสงจันทร์

อนุบาลสตูล

     

30

เด็กหญิงกัญญ์วรา   ใบบิเด็น

อนุบาลสตูล

     

31

เด็กหญิงธมน   บุญศาสตร์

อนุบาลสงขลา

     

32

เด็กหญิงพรรณธร   ไผทรักษ์

อนุบาลสงขลา

     

33

เด็กหญิงกรรญณัฐ   สนธิเมือง

อนุบาลสงขลา

     

34

เด็กหญิงณัฐธิดา   ปานพลอย

อนุบาลปัตตานี

     

35

เด็กหญิงณัฐณิชา   สัมพันธ์รัตน์

อนุบาลปัตตานี

     

36

เด็กหญิงฐิติชญาน์   หน่อทอง

อนุบาลปัตตานี

     

37

เด็กหญิงณัฐฉรียา   คงฤทธิ์

อนุบาลยะลา

     

38

เด็กหญิงพณณภัฏฐ์   สำเร

อนุบาลยะลา

     

39

เด็กหญิงศศิรินทร์   วรรัตนานุรักษ์

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ