แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การเล่านิทานประกอบท่าทาง(ปฐมวัย)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงปริชญา   พิกุลทอง

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงสัลฑิลา   พลัดรักษา

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายปรินทร   เนื่องเกตุ

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงปรัชญากมล   บุญเพชรแก้ว

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงณัฐชยา   วัชรกาฬ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงณัชชา   ดำดี

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงขวัญชนก   เพชรมณี

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงศุภานัน   ถวิลเวทิน

อนุบาลตรัง

     

9

เด็กหญิงนิสรีน   เหมเด็น

อนุบาลสตูล

     

10

เด็กชายสิปปกร   เขาเจริญ

อนุบาลสงขลา

     

11

เด็กหญิงศุภิชญากาญจน์   คงสีพุฒ

อนุบาลปัตตานี

     

12

เด็กหญิงนพภัสสร   ดำรงกูล

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ