แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายธาราธิป   สังข์กล่ำ

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายมานพ   ชูสังกิจ

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กชายเสฏฐะวุฒิ   ศิลารัตน์

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กชายนันทพัทธ์   เพชรเรือง

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กชายศิรภัทร์   ใจสบาย

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กชายรัฐธิพล   มากทุ่งแร่

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กชายภูวรินทร์   แสนคม

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กชายศุภณัฐ   ไทแก้ว

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กชายธนวัฒน์   ตระกูลกลกิจ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กชายภาคภูมิ   พรมสุภา

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กชายอัสนาวี   บุญเชย

อนุบาลกระบี่

     

12

เด็กชายเสาร์ห้า   ค้าของ

อนุบาลกระบี่

     

13

เด็กชายภูมิภัทร   สุวรรณกำเนิด

อนุบาลภูเก็ต

     

14

เด็กชายธนพนธ์   รอบคิด

อนุบาลภูเก็ต

     

15

เด็กชายณภัทร   พรหมนวล

อนุบาลพัทลุง

     

16

เด็กชายธีรภพ   รักษ์ชูชื่น

อนุบาลพัทลุง

     

17

เด็กชายชาติอุทิศ   สนิทนอก

อนุบาลสตูล

     

18

เด็กชายศุกลวัฒน์   วงศ์นิรัตน์

อนุบาลสตูล

     

19

เด็กชายณัฐภัทร   หมันหมาด

อนุบาลสงขลา

     

20

เด็กชายเสฎฐวุฒิ   คงมาก

อนุบาลสงขลา

     

21

เด็กชายกนกพล   สนธิเมือง

อนุบาลปัตตานี

     

22

เด็กชายกรวิชญ์   เนาวมุกดา

อนุบาลปัตตานี

     

23

เด็กชายปุญญพัตน์   พร้อมสุข

อนุบาลยะลา

     

24

เด็กชายรัชพล   เพชรซ้อน

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ