แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงถวัลยา   ปลพัฒน์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงชนิดาภา   ชิตรัตถา

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงจิณัฐตา   พลรักษ์เขตต์

อนุบาลชุมพร

     

4

เด็กหญิงพิชามญชุ์   ฉั่ววิเชียร

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กหญิงนันทิตา   โชหนู

อนุบาลระนอง

     

6

เด็กหญิงเกตนิภา   รักษ์วงศ์ไทย

อนุบาลระนอง

     

7

เด็กชายชินดนัย   ณ ตะกั่วทุ่ง

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กหญิงกนกกร   ปลอดวงศ์

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กหญิงนภัสวรรณ   เร็วเรียบ

อนุบาลพังงา

     

10

เด็กหญิงสกุลกาญจน์   ไกรนรา

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กหญิงธมน   แก้วประเสริฐ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

12

เด็กหญิงณัชชา   เหลืองรังษี

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

13

เด็กหญิงจิดาภา   สิงคารวงศ์

อนุบาลกระบี่

     

14

เด็กหญิงโชติกา   โชติกันตะ

อนุบาลกระบี่

     

15

เด็กชายกิตติณัฏฐ์   ทองศิลป์

อนุบาลกระบี่

     

16

เด็กหญิงชวัลญา   สัทธาอธิคม

อนุบาลภูเก็ต

     

17

เด็กชายธนภูมิ   จิรวัฒนวิจิตร

อนุบาลภูเก็ต

     

18

เด็กหญิงณิชนันท์   เจี้ยวเห้ง

อนุบาลภูเก็ต

     

19

เด็กหญิงศุภสุดา   ศรีเทพ

อนุบาลตรัง

     

20

เด็กหญิงภัทร   วิธานติรวัฒน์

อนุบาลตรัง

     

21

เด็กหญิงภัทรชนก   อภิชัยสรพันธ์ุ

อนุบาลตรัง

     

22

เด็กหญิงฟาติน   มีสา

อนุบาลสงขลา

     

23

เด็กหญิงอัญมณี   โฆสถิตติกุล

อนุบาลสงขลา

     

24

เด็กหญิงวัลยา   จันทรวิบูลย์

อนุบาลสงขลา

     

25

เด็กหญิงพุทธิภัสสร   พรหมเกิด

อนุบาลยะลา

     

26

เด็กหญิงณิชากร   กฤษฎาวัตร

อนุบาลยะลา

     

27

เด็กหญิงวริสรา   พรหมดำ

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ