แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   แป้งอ่อน

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงพรพอดี   ชุมเกษียร

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กชายคณปัญญ์   เล็กเจริญ

อนุบาลชุมพร

     

4

เด็กหญิงชนิตสิรี   ดัชถุยาวัตร์

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กชายพุฒิพงศ์   พฤฒิศาสตร์

อนุบาลระนอง

     

6

เด็กหญิงกีรดา   กิรติหัถยากร

อนุบาลระนอง

     

7

เด็กชายสัณฐิพงศ์   ห้วงทรัพย์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

8

เด็กหญิงกมลชนก   โชติรัตน์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

9

เด็กชายกรณ์   ปาลคเชนทร์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

10

เด็กชายศุภกร   นิลบุศย์

อนุบาลพังงา

     

11

เด็กหญิงศศิกานต์   สมบัติ

อนุบาลพังงา

     

12

เด็กหญิงธันยกานต์   พรหมณะ

อนุบาลพังงา

     

13

เด็กชายพิชญุตม์   ไทยพันธ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

14

เด็กชายกรภัทร์   กว้านเมธากุล

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

15

เด็กหญิงภารดี   อรุณเรือง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

16

เด็กหญิงภัทรนันท์   เสริมสิน

อนุบาลกระบี่

     

17

เด็กชายสุชัจจ์   เกียรติพิมล

อนุบาลกระบี่

     

18

เด็กหญิงนัซมี   ดอเลาะ

อนุบาลกระบี่

     

19

เด็กหญิงณัฐณิชา   ทรงยศ

อนุบาลภูเก็ต

     

20

เด็กชายคุณานนต์   ชุ่มชื่น

อนุบาลภูเก็ต

     

21

เด็กหญิงพิริยาภรณ์   กองแก้ว

อนุบาลภูเก็ต

     

22

เด็กหญิงสุทธิดา   ชูปาน

อนุบาลพัทลุง

     

23

เด็กหญิงญาณิศา   ชยานุวงศ์

อนุบาลพัทลุง

     

24

เด็กหญิงปิยะพร   ชูสุดรักษ์

อนุบาลพัทลุง

     

25

เด็กหญิงศัสยมน   ชัยทอง

อนุบาลตรัง

     

26

เด็กหญิงพิชญาภัค   แก้วสม

อนุบาลตรัง

     

27

เด็กชายณัฐปคัลย์   จิตรบุญ

อนุบาลตรัง

     

28

เด็กหญิงชนนิกานต์   ชูนวล

อนุบาลสตูล

     

29

เด็กหญิงอรรัมภา   มีบุญ

อนุบาลสตูล

     

30

เด็กหญิงรุจิรา   คงนวล

อนุบาลสตูล

     

31

เด็กชายพรรษนันท์   นุชพุ่ม

อนุบาลสงขลา

     

32

เด็กหญิงปวริศา   แสงอรุณ

อนุบาลสงขลา

     

33

เด็กหญิงสลิลทิพย์   บุญสอน

อนุบาลสงขลา

     

34

เด็กหญิงฟาติล   อีบุ๊

อนุบาลปัตตานี

     

35

เด็กหญิงธมนพัชร์   หิรันณรงค์

อนุบาลปัตตานี

     

36

เด็กชายซัยนุลอาริฟิน   บารู

อนุบาลปัตตานี

     

37

เด็กหญิงชัชชญา   เลิศไกร

อนุบาลยะลา

     

38

เด็กชายพุทธิพล   เพ็ญจันทร์

อนุบาลยะลา

     

39

เด็กชายภูริพงษ์   ลิ้มสุชาติ

อนุบาลยะลา

     

40

เด็กชายนนทพล   หิรัญ

อนุบาลนราธิวาส

     

41

เด็กชายเดชาธร   ชูชื่น

อนุบาลนราธิวาส

     

42

เด็กหญิงนฤมินทรา   พันธุ์ยานุกูล

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ