แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนาน(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายจักรพงษ์   นุชนงค์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายคงสันต์   พรหมเมศร

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กชายกันตยศ   ศรีทองจรัสกุล

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กชายณัฐพล   พรหมแก้ว

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กชายเจษฎา   นุ้ยเมือง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กชายวรากร   วิชัยดิษฐ์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กชายนันทิช   บำรุง

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กชายธีรุตม์   บุญมา

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กชายศักดิ์ระพี   จิตรนารี

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กชายธนวัฒน์   พรหมเดช

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กชายกรกร   รักเกื้อ

อนุบาลกระบี่

     

12

เด็กชายกวินภพ   นบนอบ

อนุบาลกระบี่

     

13

เด็กชายมรฑป   เฮงประเสริฐ

อนุบาลภูเก็ต

     

14

เด็กชายสพล   เครือกาบทอง

อนุบาลภูเก็ต

     

15

เด็กชายเกรียงไกร   ด่านเมฆพิรุณ

อนุบาลปัตตานี

     

16

เด็กชายกานต์   ธีระมณีกุล

อนุบาลปัตตานี

     

17

เด็กชายณ กาลเวลา   รัตนพันธ์

อนุบาลยะลา

     

18

เด็กชายชิติพัทธ์   สุขาเขิน

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ