แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายนิธิภัทร   สุจริต

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายศรัณย์   ยอดดี

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงปวิชญา   ล้านเกตุบุตร

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กชายอภิรักษ์   สายศิวานนท์

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กชายเมธัส   สมทอง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กชายอโณทัย   รองศรีนาค

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กชายพชรพล   ดำแก้ว

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กหญิงมิ่งขวัญ   มีสิทธิ์

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กชายปิยะมินทร์   ศรีไพรินทร์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กชายอภิรัตน์   เสวกพรหม

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กชายชยกร   ชีช้าง

อนุบาลกระบี่

     

12

เด็กชายยุติพงศ์   บุษย์เพชร

อนุบาลกระบี่

     

13

เด็กชายเด่นภูมิ   ทองตะกุก

อนุบาลภูเก็ต

     

14

เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์   จิ๋วกาวี

อนุบาลภูเก็ต

     

15

เด็กชายกานต์บดินทร์   แซ่เตีย

อนุบาลปัตตานี

     

16

เด็กชายธีรโนเทพ   รัตนศิธร

อนุบาลปัตตานี

     

17

เด็กชายวชิระภรณ์   ชูเพชร

อนุบาลยะลา

     

18

เด็กชายกิตติธัช   คงฤทธิ์

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ