แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายพัชรพล   สมประสงค์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายฉัตรดนัย   ชูสุริแสง

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงศุภรัตน์   เฉลิมวุฒานนท์

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กชายพีรณัฐ   จิตรณรงค์

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กชายธนพนธ์   มุงคุณ

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กหญิงสุพิชญา   ทิพยชิต

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กชายชัชวัสส์   อินทรโอสถ

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กหญิงอันนา   อนุรักษ์

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กหญิงจีรนันท์   คงรักษ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กหญิงกนกพร   สุบรรณ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กหญิงสุชาวดี   ผาสุข

อนุบาลกระบี่

     

12

เด็กหญิงปวริศศา   ไกรนรา

อนุบาลกระบี่

     

13

เด็กหญิงอาห์เดีย   หะยีเจะมะ

อนุบาลภูเก็ต

     

14

เด็กชายชอเช   คอนเนอร์ ควอตี้

อนุบาลภูเก็ต

     

15

เด็กหญิงพิมพ์มาดา   มรกตคันโธ

อนุบาลพัทลุง

     

16

เด็กชายสิรวิชญ์   เส้งสุ้น

อนุบาลพัทลุง

     

17

เด็กชายภูมินันท์   รอดอ่อน

อนุบาลตรัง

     

18

เด็กชายปิยบุตร   จันเซ่ง

อนุบาลตรัง

     

19

เด็กหญิงณัฐชนิกา   ประจวบสุข

อนุบาลสตูล

     

20

เด็กหญิงณิชนันทน์   แสงศรี

อนุบาลสตูล

     

21

เด็กชายทศวรรษ   ทองมา

อนุบาลสงขลา

     

22

เด็กชายอัศม์เดช   ชุมเกตุ

อนุบาลสงขลา

     

23

เด็กชายกิตติ์ธนภูมิ   เอียดเสน

อนุบาลปัตตานี

     

24

เด็กชายกนกพล   สนธิเมือง

อนุบาลปัตตานี

     

25

เด็กหญิงเขมิสรา   จิตรหมั้น

อนุบาลยะลา

     

26

เด็กชายอานันต์ดา   นาคนาวา

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ