แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงธดากรณ์   แก่นกระจ่าง

อนุบาลระนอง

     

2

เด็กชายภัชพล   ลักษณะ

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายภคพล   พรหมขุนทอง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กชายจรณวัฒน์   สังข์ทอง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

5

เด็กชายอิทธิชัย   กาวิภา

อนุบาลพังงา

     

6

เด็กชายเจษฎา   คำเลี้ยง

อนุบาลพังงา

     

7

เด็กชายกฤตชนนท์   สังเส้ง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

8

เด็กชายกวิน   ชูสิน

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

9

เด็กชายอติกันต์   อินทรมุณี

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กชายธนพงษ์   สุทธิโภชน์

อนุบาลตรัง

     

11

เด็กชายพิชัยยุทธ   จันทคาม

อนุบาลสตูล

     

12

เด็กชายธัญนพ   คงสี

อนุบาลสตูล

     

13

เด็กหญิงศิโรรัตน์   ขุนนักการ

อนุบาลสงขลา

     

14

เด็กหญิงปารมิตา   คำหงษา

อนุบาลสงขลา

     

15

เด็กหญิงฟิรดาว   บือราเฮง

อนุบาลปัตตานี

     

16

เด็กหญิงญาณิศา   แดงวิไล

อนุบาลปัตตานี

     

17

เด็กชายปราบดา   เจริญศิริวรวุฒิ

อนุบาลยะลา

     

18

เด็กชายหาญ   จันทรักษ์

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ