แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงชาลินี   เจริญจิต

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายพงศภัค   เอกฉาย

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงณัฐพร   มิ่งแก้ว

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กชายพิรภพ   ภาสะเตมีย์

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์   คงมาก

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กหญิงจันทมาส   เมืองมี

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กหญิงอภิสรา   อาจปรุ

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กหญิงเพลงไพลิน   พรมโนนศรี

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กหญิงณัฐญดา   อิ่มด้วง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กหญิงณัฐฐิกาญจน์   หิตา

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กหญิงภาณินี   มัฐผา

อนุบาลภูเก็ต

     

12

เด็กหญิงณชิกา   วัลยะเพ็ชร

อนุบาลภูเก็ต

     

13

เด็กหญิงดลลชา   กำเนิด

อนุบาลตรัง

     

14

เด็กหญิงพรพิมล   หนูแก้ว

อนุบาลตรัง

     

15

เด็กหญิงสุพิชฌาย์   ตันสกุล

อนุบาลสตูล

     

16

เด็กหญิงสิริภักดิ์   มาวงศ์

อนุบาลสตูล

     

17

เด็กชายณัฐดนย์   คงอาษา

อนุบาลสงขลา

     

18

เด็กชายศุภกิตติ์   คงสอน

อนุบาลสงขลา

     

19

เด็กชายยศวริศ   แซ่ต่าง

อนุบาลปัตตานี

     

20

เด็กหญิงลียาน่า   อัลมุมีนีน

อนุบาลปัตตานี

     

21

เด็กชายปุณยธร   ทยากรณ์นนท์

อนุบาลยะลา

     

22

เด็กชายจิตรทิวัสม์   วงศ์งาม

อนุบาลยะลา

     

23

เด็กหญิงนภัสกมล   แซ่โก้ย

อนุบาลนราธิวาส

     

24

เด็กชายกชพล   ไหมเต็ม

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ