แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายณัฐปคัลภ์   ผยองศักดิ์

อนุบาลระนอง

     

2

เด็กชายคณิศร   เถาแตงอ่อน

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายสีวะลี   ศรีไชย

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

4

เด็กชายชินาธิป   เพิ่มทรัพย์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

5

เด็กชายกษิเดช   วงค์ไทย

อนุบาลภูเก็ต

     

6

เด็กหญิงอัจฉราวรรณ   หอมหวล

อนุบาลภูเก็ต

     

7

เด็กชายสุวิชา   แต้มประสิทธิ์

อนุบาลตรัง

     

8

เด็กชายธนาดล   หนูขาว

อนุบาลตรัง

     

9

เด็กหญิงสิริกร   ละอองสกุล

อนุบาลสตูล

     

10

เด็กหญิงณัฐนันท์   อรุณพันธุ์

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กชายวรินทร   วัฒนดิเรก

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กชายนวพรรษ   รัตนพงษ์

อนุบาลสงขลา

     

13

เด็กชายภัทรพล   กุลมาตย์

อนุบาลปัตตานี

     

14

เด็กชายปรวีร์   มีนา

อนุบาลปัตตานี

     

15

เด็กชายเตชินท์   แพงป้อง

อนุบาลยะลา

     

16

เด็กชายธัชพันธุ์   บุญช่วย

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ