แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงกณิศา   กันทะโร

อนุบาลระนอง

     

2

เด็กหญิงอภิรดี   อนุรักษ์

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงสิริมาส   เทพหนู

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงพันวา   สุขเสวี

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

5

เด็กชายภากร   สังข์ทอง

อนุบาลพังงา

     

6

เด็กชายณัฐพงศ์   กสิบาล

อนุบาลพังงา

     

7

เด็กหญิงเมธินินทร์   ชิณวงค์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

8

เด็กหญิงชนิกานต์   แก้วสีนวล

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

9

เด็กหญิงรัมภ์รดา   รอดเนียม

อนุบาลภูเก็ต

     

10

เด็กหญิงอัญชิสา   สินชลสิทธิ์

อนุบาลภูเก็ต

     

11

เด็กชายณภัทร   ชูสง

อนุบาลพัทลุง

     

12

เด็กหญิงพรนภา   ร่วงเหมือน

อนุบาลพัทลุง

     

13

เด็กหญิงสุทธิกานต์   คงทองจันทร์

อนุบาลตรัง

     

14

เด็กหญิงอมลธีรา   ยิ้มย่อง

อนุบาลตรัง

     

15

เด็กหญิงฮัลวา   ใจสมุทร

อนุบาลสตูล

     

16

เด็กหญิงเอวรินทร์   ประกอบชัยชนะ

อนุบาลสตูล

     

17

เด็กหญิงเอนิกา   ไทยกุล

อนุบาลสงขลา

     

18

เด็กหญิงธาราทิพย์   แก้วศรี

อนุบาลสงขลา

     

19

เด็กหญิงมนัสชนก   ธรรมชาติ

อนุบาลปัตตานี

     

20

เด็กหญิงต่วนนูรมี   นิแม

อนุบาลปัตตานี

     

21

เด็กหญิงมณิสรา   ธนธีระพัทธ์

อนุบาลยะลา

     

22

เด็กหญิงนัสรีน   ศรีศรยุทธ์

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ