แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงมนัสชนก   สุดสวาสดิ์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงชญานิศ   ศรีสังข์

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงจิดาภา   บุญเพลิง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงศศิกาญจน์   สุขสวัสดิ์

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กชายสิรภพ   โชติธรรมโม

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงอชิรฎา   เปาะทองคำ

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงนันท์นภัส   ขอพุทธานุภาพ

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงชนัญธิฎา   แป้นน้อย

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงอัญชิสา   เพชรรัตน์

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงโซเฟีย   จอหวัง

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กชายปุญญพัฒน์   พุ่มมา

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงนินาเดีย   สะมาลา

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กหญิงปุญญิศา   พรหมเต็ม

อนุบาลยะลา

     

14

เด็กหญิงกชวรรณ   บุญธรรม

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ