แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงณัฐณิชา   แสงสว่าง

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงลลิตวดี   ใยแก้ว

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายฐปนวัฒน์   เพ็ชรแท้

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงณัชชกมล   สิทธิการ

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงรวิสรา   มะโนภักดี

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงรมิดา   จิรสินวรกุล

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงสิริกร   ศิริอนันต์

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์   หลีวิจิตร

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงกัญยารัตน์   ชูฤทธิ์

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงณิชารีย์   ตู้เซ่ง

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กหญิงนงนภัส   ด้วงคต

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงธนพรรณ   รัตนญาติ

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กหญิงนิตย์รดี   วัชระสัมพันธ์

อนุบาลยะลา

     

14

เด็กชายอุกกฤษฎ์   แดงแต้

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ