แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 เขียนเรียงความและคัดลายมือ(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงธมลวรรณ   คชสีห์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา   ศรีประทุมวงศ์

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงฐิติวรดา   บุญแทน

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงจิณัฐตา   ธรรมเพชร

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงจณิตตา   คงเกิด

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงปุณญดา   โชติสกุลวัฒน์

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงเอื้อ   ฉัตรกุล ณ อยุธยา

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงปัณณพร   จรเอียด

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงวริสรา   รอดแก้ว

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงกรณ์วลัญช์   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กชายกรวัฒน์   แก้วสุวรรณ

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงฮนีน   สุเรรัตน์

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กหญิงณัฐชา   ถมทอง

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ