แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงชนกภัทร์   บุระคำ

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงจิรัฐติกาล   ทองคำชุม

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงศิรประภา   สุบรรณ

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงพิชญาภรณ์   เหมมินทร์

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงทิตยา   แก้วทวี

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงนันทิชา   เหมทานนท์

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เจริญศิลป์

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กชายศุภวิชญ์   เรนเรือง

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงจันทร์ฉาย   รัญวาสี

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กชายชินวัตร   ช่วยสร้าง

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กหญิงดั่งเพชร   เหล่าสิริพรวัฒนา

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงวินารินทร์   สุวรรณรัตน์

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กหญิงอารีนา   อาลี

อนุบาลยะลา

     

14

เด็กหญิงอารียา   ธรรมา

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ