แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงณัฐนันท์   สังปริเมน

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายธีรภัทร์   วงศ์พัฒนกุล

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงณภัสภรณ์   เกิดก่อ

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงทวีภรณ์   ทิเกตุ

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงเพชรเงิน   ทองนุ่น

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงศิรดา   ศรีรอด

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงปานปิญชาน์   ฐิติวร

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงวันสุ   เทพเกื้อ

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงอารีรัตน์   วัฒนสถิตนุกุล

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   อิศโร

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กหญิงณัฎฐณิชา   แก้วสลำ

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงสุชาวดี   ศรีคำ

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กหญิงต่วนนูรโรเฟีย   กูหะยี

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ