แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี 11)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงฤดีภรณ์   ครุณานรสิงห์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ทิพย์มงคล

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงนันหทัย   รื่นภาคเวก

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กหญิงฑฆัมพร   พงษา

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กหญิงกุลธิดา   โอยิ่ง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กหญิงบัวชมพู   สวัสดี

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กหญิงคริษฐา   กนิษฐานุพงศ์

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กหญิงวีรินทร์   สินทรัพย์

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กหญิงธัญพิชชา   บุญชู

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กหญิงรมณลักษม์   มาคีรี

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กหญิงรัชนารถ   ยอดประสิทธิ์

อนุบาลกระบี่

     

12

เด็กหญิงเปมิกา   เกื้อหนุน

อนุบาลกระบี่

     

13

เด็กหญิงสุภาภรณ์   ฉีดเนียม

อนุบาลภูเก็ต

     

14

เด็กหญิงอัญชิสา   ขมิ้นทอง

อนุบาลภูเก็ต

     

15

เด็กชายภคภูมิ   กิจวาส

อนุบาลพัทลุง

     

16

เด็กชายสุพิรัฐ   คงสุวรรณ

อนุบาลพัทลุง

     

17

เด็กหญิงทัศนพรรณ   ก้อนคำ

อนุบาลตรัง

     

18

เด็กหญิงนันธ์ชนัน   เชยชื่นจิตร

อนุบาลตรัง

     

19

เด็กหญิงธมนวรรณ   ชูใหม่

อนุบาลสตูล

     

20

เด็กหญิงน้ำมนต์   น้อยดำ

อนุบาลสตูล

     

21

เด็กหญิงสุริอัญตา   วีระชาญชัย

อนุบาลสงขลา

     

22

เด็กหญิงปิลัลชญา   แก้วสุกใส

อนุบาลสงขลา

     

23

เด็กหญิงปวริศา   ใจใหญ่

อนุบาลปัตตานี

     

24

เด็กหญิงธัญวรัตม์   พรหมแดง

อนุบาลปัตตานี

     

25

เด็กหญิงนาเดีย   เบ็ญลาตีฟ

อนุบาลยะลา

     

26

เด็กหญิงนิตัสนีม   ลีอะละ

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ