แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายวรรณศิลป์   แก้วบรรจง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

2

เด็กชายภูมิพัฒน์   นิ่มสำฤทธิ์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

3

เด็กชายอัลดาวุด   ลาแย

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กชายวริทธิ์ธร   ผกามาส

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

5

เด็กชายกฤษฎา   แสงวิจิตรกุล

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กชายจตุรวิทย์   อัยรัตน์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กหญิงศิริสุวรรณ   โพธาภิรัติ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

8

เด็กหญิงปริยภัทร   ภักีดเรือง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

9

เด็กหญิงรังสิมา   เลกากาญจน์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กหญิงธีรฎาภัทร   อนุรักษ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กหญิงอรชิดา   อุตระนาด

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

12

เด็กหญิงธนพร   ไชยกำจร

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

13

เด็กชายศุภกร   โรจนโกศล

อนุบาลกระบี่

     

14

เด็กชายอภิชา   เกื้อบุตร

อนุบาลกระบี่

     

15

เด็กชายวิศชวัชร   คงสุข

อนุบาลกระบี่

     

16

เด็กชายธนากรณ์   ฤทธิเรือง

อนุบาลกระบี่

     

17

เด็กชายธีระชัย   จันทนุ

อนุบาลกระบี่

     

18

เด็กชายณัฐวัฒน์   ด้วงคำจันทร์

อนุบาลกระบี่

     

19

เด็กชายเดชชาตรี   ศรีมั่น

อนุบาลภูเก็ต

     

20

เด็กหญิงวิรัญชนา   ฤทธิพันธ์

อนุบาลภูเก็ต

     

21

เด็กชายภูมิพัฒน์   ไทยนาม

อนุบาลภูเก็ต

     

22

เด็กชายธนพนธ์   วาหะรักษ์

อนุบาลภูเก็ต

     

23

เด็กชายคณนาถ   ขมิ้นทอง

อนุบาลภูเก็ต

     

24

เด็กชายชัยสิทธิ์   ทองฤทธิ์

อนุบาลภูเก็ต

     

25

เด็กชายกวิน   ไกรเทพ

อนุบาลตรัง

     

26

เด็กชายเจษฏา   โพชสาลี

อนุบาลตรัง

     

27

เด็กชายกษิดิษฐ์   กิ้มเฉี้ยง

อนุบาลตรัง

     

28

เด็กชายศุภกร   สาโรจน์

อนุบาลตรัง

     

29

เด็กชายอธปัตย์   แสงรักษ์

อนุบาลตรัง

     

30

เด็กชายวรเมธ   พัฒนศรี

อนุบาลตรัง

     

31

เด็กชายวรเมธ   ชัยทอง

อนุบาลสงขลา

     

32

เด็กชายนันทกร   คลิ้งไชย

อนุบาลสงขลา

     

33

เด็กชายอดิเทพ   ไชยบุญแก้ว

อนุบาลสงขลา

     

34

เด็กชายสุวรรณภูมิ   สุขะปุณพันธ์

อนุบาลสงขลา

     

35

เด็กชายกนกพล   อ่อนจันแก้ว

อนุบาลสงขลา

     

36

เด็กชายวรัทภพ   ชูใจ

อนุบาลสงขลา

     

37

เด็กชายศุภวิชญ์   สุขขวด

อนุบาลปัตตานี

     

38

เด็กชายชุติเทพ   สะแลแม

อนุบาลปัตตานี

     

39

เด็กชายวาเฮ็ด   หะยีแวสะแลแม

อนุบาลปัตตานี

     

40

เด็กชายทศพล   บุญพรหม

อนุบาลปัตตานี

     

41

เด็กชายเสรีภาพ   สาและ

อนุบาลปัตตานี

     

42

เด็กชายสันต์   สมาแอ

อนุบาลปัตตานี

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ