แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 มารยาทไทย(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงโชติรส   เชื่อมมณี

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายกิตติธัช   สโมสร

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กชายชัยพัฒน์   นิ่มนวน

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กหญิงณัฐพัชร์   กะมุทากร

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กหญิงญาณิศา   ทองขจร

อนุบาลพังงา

     

6

เด็กชายบรรพต   ศรีสุพรรณ

อนุบาลพังงา

     

7

เด็กหญิงชนัญชิดา   ภูวรเมธา

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

8

เด็กชายปวรปรัชญ์   ลีลาสุวรรณสิริ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

9

เด็กหญิงญาณิศา   ราชานาค

อนุบาลกระบี่

     

10

เด็กชายวรดร   แซ่ไล่

อนุบาลกระบี่

     

11

เด็กหญิงฉันท์รัฐ   มากคงแก้ว

อนุบาลภูเก็ต

     

12

เด็กชายภัทรพล   บุญวรรโณ

อนุบาลภูเก็ต

     

13

เด็กหญิงปวริศา   พูนพานิช

อนุบาลสตูล

     

14

เด็กชายจอมทัพ   จีนลิบ

อนุบาลสตูล

     

15

เด็กชายไตรทศ   เพชรล่อง

อนุบาลสงขลา

     

16

เด็กหญิงจิณณพัฒ   ช่วยมณี

อนุบาลสงขลา

     

17

เด็กชายณัฐชนน   พรหมแดง

อนุบาลปัตตานี

     

18

เด็กหญิงปาณิสรา   แววทองคำ

อนุบาลปัตตานี

     

19

เด็กชายณัฐพัชร   เพชรมณี

อนุบาลยะลา

     

20

เด็กหญิงจิรภัทร   วิรัตยานนท์

อนุบาลยะลา

     

21

เด็กชายแทนคุณ   จอนเจิม

อนุบาลนราธิวาส

     

22

เด็กหญิงสิริรัตน์   รัตนสมบูรณ์

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ