แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 อัจฉริยภาพทางสังคม(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงเบญญพร   ทับกี้

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงเกวลิน   แก้วแดง

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กชายถิรพงศ์   รุ่งเรืองพันธ์

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กชายธนวินท์   ศักดิ์แก้ว

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กหญิงนิสริน   โบบทอง

อนุบาลพังงา

     

6

เด็กหญิงปาลิกา   จันทะฟอง

อนุบาลพังงา

     

7

เด็กหญิงปวริศา   กลับกลาย

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

8

เด็กชายพงศ์ปณต   ผลชัย

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

9

เด็กชายกฤตธี   สืบพันธ์

อนุบาลกระบี่

     

10

เด็กหญิงอาทิตติยา   ดีแก้ว

อนุบาลกระบี่

     

11

เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ชาญโลหะ

อนุบาลภูเก็ต

     

12

เด็กหญิงชัญญาพิชญ์   สุดสม

อนุบาลภูเก็ต

     

13

เด็กหญิงอชิรญา   พืชมงคล

อนุบาลพัทลุง

     

14

เด็กชายฐกฤต   มานันตพงศ์

อนุบาลพัทลุง

     

15

เด็กหญิงญาณินท์   ผลมาก

อนุบาลสตูล

     

16

เด็กหญิงเจด้าอ์   ทิพย์ดนตรี

อนุบาลสตูล

     

17

เด็กหญิงจิณห์วรา   แก้วมณี

อนุบาลสงขลา

     

18

เด็กหญิงกัญญานี   แก้วประดิษฐ์

อนุบาลสงขลา

     

19

เด็กชายอรรถกร   อรรถสงเคราะห์

อนุบาลปัตตานี

     

20

เด็กชายภูมิภัทร   ไชยสมิต

อนุบาลปัตตานี

     

21

เด็กชายนพคุณ   สุจวิพันธ์

อนุบาลยะลา

     

22

เด็กหญิงกัณฐ์ตวรรณ   รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ