แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 นิทานคุณธรรม(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายยศรักษ์   ขำสุวรรณ

อนุบาลระนอง

     

2

เด็กหญิงอัญชิสา   ทิวากรนิธิกุล

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

3

เด็กชายกฤตภาส   ทองเฝือ

อนุบาลพังงา

     

4

เด็กหญิงวชิรญาณ์   ลีลานิพนธ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

5

เด็กหญิงกฤดิชนก   ศิลปรัตน์

อนุบาลกระบี่

     

6

เด็กหญิงสุวิมล   ปานมี

อนุบาลภูเก็ต

     

7

เด็กหญิงพัชรพร   บุญชรัตน์

อนุบาลพัทลุง

     

8

เด็กชายกรินทร์   สิกขฤทธิ์

อนุบาลสตูล

     

9

เด็กหญิงบุษยมาศ   ขาวคง

อนุบาลสงขลา

     

10

เด็กชายปฏิภาณ   คงช่วย

อนุบาลปัตตานี

     

11

เด็กหญิงชนัญชิตา   ศิริรัตน์

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ