แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 มารยาทไทย(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงณชพร   เกตุจรรยากุล

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายพีรพัฒน์   ล้ำเมธี

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กชายปุณณพิชญ์   ชุมศรี

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กหญิงสุชานันท์   ภู่ไพบูลย์

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กหญิงกัญญ์วรา   แซ่อึ้ง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กชายภูริณัฐ   บัลลพ์วานิช

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กหญิงโศภิชาภรณ์   นามสงวน

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กชายธันยาวรรธน์   พัฒนรักษ์

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กหญิงเกษสรา   คณะพืช

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กชายก้องภพ   เกื้อสังข์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กชายนรากร   แก้วจันทร์ศรี

อนุบาลกระบี่

     

12

เด็กหญิงพิจิตรา   ตราเต็ง

อนุบาลกระบี่

     

13

เด็กชายฐิติพันธ์   หลักฐาน

อนุบาลภูเก็ต

     

14

เด็กหญิงเบญญาภา   เตชะรังสรรค์

อนุบาลภูเก็ต

     

15

เด็กชายพชร   สว่างเพชร

อนุบาลสตูล

     

16

เด็กหญิงชณัฐกานต์   นวลพรม

อนุบาลสตูล

     

17

เด็กชายณัฐภัทร   แก้วทอง

อนุบาลสงขลา

     

18

เด็กหญิงพรชนก   เมืองรักษ์

อนุบาลสงขลา

     

19

เด็กหญิงวิมลณัฐ   จันทศิริ

อนุบาลปัตตานี

     

20

เด็กชายธนพล   แก้วละเอียด

อนุบาลปัตตานี

     

21

เด็กชายณฐกนก   ธรรมโชโต

อนุบาลยะลา

     

22

เด็กหญิงญาณิศา   ธรรมโสภณ

อนุบาลยะลา

     

23

เด็กชายศุภวิชญ์   เทพพรหม

อนุบาลนราธิวาส

     

24

เด็กหญิงปรวีร์   สุขใส

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ