แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 อัจฉริยภาพทางสังคม(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายปรเมศร์   ไทยพิทักษ์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายอธิวัฒน์   ลิ้มประเสริฐ

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงอาภากร   ขวัญเมือง

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กชายณัฐดนัย   สมบัติแก้ว

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กชายภูวเนศวร์   บุญเลิศ

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กหญิงธนาภรณ์   บุญสิทธิ์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กชายชานน   มาดนนท์

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กหญิงณัฐนันท์   เร็วเรียบ

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กชายปิยะวัฒน์   พานทอง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กชายรฐนนท์   พรหมราช

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กชายอิทธิพัทธ์   พิทักษ์วงศ์

อนุบาลกระบี่

     

12

เด็กหญิงพนิตชา   สืบตระกูล

อนุบาลกระบี่

     

13

เด็กหญิงขวัญปีย์   อ่อนน้อม

อนุบาลภูเก็ต

     

14

เด็กหญิงณิชากร   จันทร์มุข

อนุบาลภูเก็ต

     

15

เด็กหญิงรักษิณา   รักษา

อนุบาลพัทลุง

     

16

เด็กชายศรัณย์จิรัช   อังจารุศิลา

อนุบาลพัทลุง

     

17

เด็กหญิงนันท์นภัส   งามดุษฎีพร

อนุบาลสตูล

     

18

เด็กหญิงวริษฐา   วนสุนทร

อนุบาลสตูล

     

19

เด็กชายจิรัฏฐ์   เกื้อรอด

อนุบาลสงขลา

     

20

เด็กชายณัฐพร   บุตรหงษ์

อนุบาลสงขลา

     

21

เด็กหญิงภวิษย์พร   พรหมเจริญ

อนุบาลปัตตานี

     

22

เด็กหญิงวราญา   คงเมือง

อนุบาลปัตตานี

     

23

เด็กหญิงณัฐพร   ชูมณี

อนุบาลยะลา

     

24

เด็กหญิงปราณวรา   รักดี

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ