แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 ภาพยนตร์สั้น(ป.1-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายปัณณวัฒน์   ปานโรจนวาณิชย์

อนุบาลพังงา

     

2

เด็กหญิงกานต์พิชชา   หินน้อย

อนุบาลพังงา

     

3

เด็กหญิงมัยซูน   ชำนาญนา

อนุบาลพังงา

     

4

เด็กหญิงปัณฑิตา   ปานโรจนวาณิชย์

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงวริศรา   สร้างสมจิตร์

อนุบาลพังงา

     

6

เด็กหญิงพิมพ์มาดา   แก้วเขียว

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

7

เด็กหญิงปุณณภา   กำเนิดมณี

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

8

เด็กหญิงศิโรรัตน์   คงแก้ว

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

9

เด็กชายคุณัชญ์   คงทอง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กหญิงชิษชิญา   กาญจนรัตน์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กหญิงพรรณวิภา   กล้างาม

อนุบาลตรัง

     

12

เด็กหญิงวรัชยา   เกตุพงพันธ์

อนุบาลตรัง

     

13

เด็กหญิงนิธิวดี   อินสว่าง

อนุบาลตรัง

     

14

เด็กหญิงสิรินทิพย์   ปานสิทธิ์

อนุบาลตรัง

     

15

เด็กหญิงณัฐชยา   ชูปลอด

อนุบาลตรัง

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ