แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งกิจกรรม (Spelling Bee)(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงกานต์ณัชญ์   ฉิมธนู

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงสินี   ศรีสุข

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายไกรภูมิ   ทองพันธ์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กชายเตชิน   เสรีสุทธิพงศ์

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กชายพัชรพล   อำลอย

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงกชพร   ชื่นจิตร

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กชายปัณณทัต   จิตธรรมมาภิรมย์

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กชายกิตติธัช   เทียนโพธิวัฒน์

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กชายศุภณัฐ   ชูทิพย์

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงราวีนา   มรรคาเขต

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กชายภูมินัฐ   พูนภัคดี

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กชายเตชินทร์   เพรชประวัติ

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แซ่อึ้ง

อนุบาลยะลา

     

14

เด็กชายเมกกะเอวว์   บินสะมะแอ

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ