แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงฐาณัชชา   อุมาบล

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงมุกมินตรา   แซ่นึ่ง

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงณิชกมล   มาฆทาน

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงชุติมณฑน์   ณ ตะกั่วทุ่ง

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงแพรเพชร   อนุตรเศรษฐ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงทัศนีย์   รักษาศิริ

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงชุติมน   ชิณการณ์

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงธัญสร   ทองสังข์

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงปิยธิดา   เกียรติเมธา

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กชายเก่งกล้า   ธีระกุลพิศุทธิ์

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กหญิงภูริมา   ทะวา

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงโสพิชา   ชลพลากร

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กชายภูริวัตร   นิยาแม

อนุบาลยะลา

     

14

เด็กหญิงไรมี่   เจ๊ะหลง

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ