แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงปลายฟ้า   ไลอ้อน

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงกรชนก   ทองเกื้อ

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายพัทธดนย์   กล่อมสวัสดิ์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงหทัยภัทร   เมฆประสิทธิ์

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กชายเวิร์ม เจอราล   ปูกวย

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงจิรัชญา   เพชรประสิทธิ์

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงษิข์ปานธรัสร์   จันทร์รุ่งเลิศ

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงพลอยชมภูธ์   เขมะวานิช

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงเนติมา   คัมภีร์ทรัพย์

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงยอดฟ้า   ชัยยะวิริยะ

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กหญิงเปรมธิดา   รัตนพรหมเมศ

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงวรฤทัย   จันทร์ชูทอง

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กชายสิรวิชญ   สุวรรณอำภา

อนุบาลยะลา

     

14

เด็กหญิงรสปวีณ์   รุ่งอารยะทรัพย์

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ