แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งกิจกรรม (Spelling Bee)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงปัณณพร   สินประจักษ์ผล

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงพิมพ์มาดา   สิทธาจารย์

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงเบญญลักษณ์   ศิวายพราหมณ์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงณุษญา   สฤษดิสุข

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงธนพร   บุญสุข

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงเจนนิเฟอร์   วิศาลวาณิช

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงธัญวรัตม์   อินทรสุวรรณ

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงปวริศา   ทองปันแต

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงปาริชาต   ชูวงศ์ทวิพงศ์

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงปรมี   อุโหยบ

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กชายจารุกิตติ์   ผลวัฒนานุวงศ์

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กชายนาอีฟ   มะยีแต

อนุบาลยะลา

     

13

เด็กชายอันอาม   เจ๊ะมะ

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ