แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขัน (Multi Skills Competition)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงรัตน์จิราภรณ์   สุขพาสน์เจริญ

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายแทนภูมิ   พุ่มสุวรรณ

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายพศิน   พรศิวะกุล

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กชายวุฒิเกียรติ   หิโตปกรณ์

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงชนุตตา   ศิริพานิช

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงเจสสิก้า   วิศาลวาณิช

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กชายบุญญ์   บุญปีติชาติ

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงจันทร์กนก   คำจันทร์

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงวริศรา   โพธิ์สุข

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงปิ่นญดา   เส็มสัน

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กชายภูวิชญ์   ชุ่มสนิท

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงมุมีณัฐวดี   โสวณา

อนุบาลยะลา

     

13

เด็กชายวันอามีรูล   วันฮุสเซนต์

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ