แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (Asean Quiz)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงธฤตมน   นิยมธรรม

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงฐิติชญา   พวงเหล่าเวช

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงณัชชา   เจริญพร

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กชายปรมัตถ์   อุ่ยเต็กเค่ง

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กชายธนธัช   อินทร์เรือง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กหญิงกมลรส   เอี่ยมสะอาด

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กหญิงกุลณัฐ   พรไพรพนา

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กหญิงรัฐชญา   นาคบรรพ์

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กชายชนัยชนม์   แสงมณี

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กหญิงสวิชญา   วิมลเมือง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กหญิงณิชาภัทร   พรรณรังษี

อนุบาลกระบี่

     

12

เด็กชายนัธทวัฒน์   โชคชินนวิญณ์

อนุบาลกระบี่

     

13

เด็กหญิงทรรศิดา   เพ็งปาน

อนุบาลภูเก็ต

     

14

เด็กชายเสฏฐวุฒิ   เสวตานนท์

อนุบาลภูเก็ต

     

15

เด็กหญิงรมยกร   รัตนอุบล

อนุบาลพัทลุง

     

16

เด็กหญิงลลิภัทร   เหล่าภักดีพงศ์

อนุบาลพัทลุง

     

17

เด็กหญิงโมทนา   จรียานุวัฒน์

อนุบาลตรัง

     

18

เด็กหญิงมรกต   จันทรฤทธิ์

อนุบาลตรัง

     

19

เด็กหญิงซีมิยาอ์   หนูชูสุข

อนุบาลสตูล

     

20

เด็กหญิงถลัชนันท์   พันธุ์มณี

อนุบาลสตูล

     

21

เด็กหญิงพาขวัญ   ปานทองคำ

อนุบาลสงขลา

     

22

เด็กหญิงสิรภัทร   สุวรรณมณี

อนุบาลสงขลา

     

23

เด็กหญิงธัญสิริ   ศรีพงษ์

อนุบาลยะลา

     

24

เด็กหญิงพิมพ์วนา   ละอองผล

อนุบาลยะลา

     

25

เด็กหญิงภคินี   ขวัญคง

อนุบาลนราธิวาส

     

26

เด็กชายสัณหณัฐ   มั่นคง

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ