แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงจิตตานันท์   ตีรวัฒนาประภา

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายกิตติธัช   รุ่มจิตต์

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงนภัสวรรณ   รักษา

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงฐิติพร   เหินหาว

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงณิชา จัสมิน   ฮอดจ์สัน

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงศิอร   หลีกภัย

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงอนัญพร   เดชะพันธ์

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงชนัญชิดา   เพชรบูรณ์

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงสุพิชชา   วิฑูรชาตรี

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กชายวีรภัทร   อดิศักดิ์ภิรมย์

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กหญิงนิชกานต์   อินทรสุต

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงภัคจีรา   แสงเนตร

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กหญิงสวันตี   ภูมาชีพ

อนุบาลยะลา

     

14

เด็กหญิงนัสรีน   พันชน

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ