แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงอิสสริยา   ศรีบุรุษ

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายนพนันต์   จันทนาพล

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กชายพงศ์ชยุตม์   ศรชูวงศ์

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กหญิงจิรภัทร   สุวรรณภักดี

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กชายเตชินท์   เจริญสุข

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กหญิงวรรณษา   ชัยรัตน์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กหญิงณัฐสินี   ช่วยชู

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กชายนวพล   รามพรหม

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กหญิงรวิษฐา   ทองจันทร์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กหญิงนันท์นภัส   ดำแป้น

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กชายภีฐภัทร   ณ บางช้าง

อนุบาลพัทลุง

     

12

เด็กหญิงพิภัทรา   มากหนู

อนุบาลพัทลุง

     

13

เด็กชายณัฐดนัย   จันทร์เทพ

อนุบาลสตูล

     

14

เด็กชายฮาฟิซ   สาริปา

อนุบาลสตูล

     

15

เด็กหญิงณัฐชา   สุวรรณโณ

อนุบาลปัตตานี

     

16

เด็กหญิงนริศรา   นิเลาะ

อนุบาลปัตตานี

     

17

เด็กชายกูฮัสซานัล   ง๊ะกูหลัง

อนุบาลยะลา

     

18

เด็กหญิงภัทรวดี   ยอดทอง

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ