แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันพละศึกษาเดาะวอลเลย์บอล(ชาย)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายธันวาโชค   หนูยัง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

2

เด็กชายเจตวัฒน์   ไตรบุญ

อนุบาลพังงา

     

3

เด็กชายจอมยุทธิ์   พูนช่วย

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

4

เด็กชายณัฐภัทร   กิ่งเล็ก

อนุบาลกระบี่

     

5

เด็กชายศุภฤกษ์   ศิวิลัย

อนุบาลภูเก็ต

     

6

เด็กชายพสิทษฐ์   มากเอียด

อนุบาลพัทลุง

     

7

เด็กชายอรรณพ   สีนา

อนุบาลตรัง

     

8

เด็กชายอภิวิชญ์   รัตณะศิริสุวรรณ

อนุบาลสตูล

     

9

เด็กชายเตชินท์   แสงสวัสดิ์

อนุบาลสงขลา

     

10

เด็กชายทักษ์ดนัย   ปิ่นแก้ว

อนุบาลปัตตานี

     

11

เด็กชายพิชาภพ   แก้วนาโอ

อนุบาลยะลา

     

12

เด็กชายวรเมธ   รักษ์มณี

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ