แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันพละศึกษาเดาะวอลเลย์บอล(หญิง)(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงแพรพลอย   ภัทรสมุทร

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

2

เด็กหญิงกรรณิการ์   โสดารักษ์

อนุบาลพังงา

     

3

เด็กหญิงชโลธร   โรจนวิภาค

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

4

เด็กหญิงณิกษา   วงษ์ภูเย็ย

อนุบาลกระบี่

     

5

เด็กหญิงปัญญาวรรณ   สุนธารักษ์

อนุบาลภูเก็ต

     

6

เด็กหญิงชาลิสา   โสมกุล

อนุบาลพัทลุง

     

7

เด็กหญิงเกยูร   จิตราวุธ

อนุบาลตรัง

     

8

เด็กหญิงวิภาวี   แก้วโสภา

อนุบาลสงขลา

     

9

เด็กหญิงกัลยาวดี   ชูเจริญเดช

อนุบาลปัตตานี

     

10

เด็กหญิงกุญแจ   แก้วตาทิพย์

อนุบาลยะลา

     

11

เด็กหญิงอภิชญา   เภาประดิษฐ์

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ