แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายณัฏณรงค์   อุดมประมวล

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงรัญชิดา   แย้มโสพิศ

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงชิตยาภรณ์   เพ็ชรอาวุธ

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กหญิงสกุณี   ผดุงการ

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กชายพชรพล   ประทุมรัตน์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กชายปฏิวัฒน์   เกษแก้ว

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กชายชิษณุพงศ์   สุวรรณะ

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กชายนิติภูมิ   ยมโดย

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กชายสรรพศิริ   สิริปิยะสิงห์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กหญิงกชกร   ไพรัตนากร

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กหญิงน้ำทิพย์   กุลหลัง

อนุบาลกระบี่

     

12

เด็กหญิงณัฐธิดา   เอ่งฉ้วน

อนุบาลกระบี่

     

13

เด็กหญิงณัฏฐา   พุทธรักษ์

อนุบาลภูเก็ต

     

14

เด็กหญิงชนม์นิภา   ขวัญแคว้น

อนุบาลภูเก็ต

     

15

เด็กชายพรภวิษย์   เพ็งประไพ

อนุบาลพัทลุง

     

16

เด็กชายพสุรัตน์   พิบูลย์จิรชาติ

อนุบาลพัทลุง

     

17

เด็กหญิงพันธุ์ทิพา   พันธ์พิเชษ

อนุบาลตรัง

     

18

เด็กหญิงวาธิภัส   เพ็ชรแก้ว

อนุบาลตรัง

     

19

เด็กหญิงอัซนียาอ์   ศรียาน

อนุบาลสตูล

     

20

เด็กหญิงฟิรดาวส์   พันกาแด

อนุบาลสตูล

     

21

เด็กหญิงจิรัชญา   บุญโสดากร

อนุบาลสงขลา

     

22

เด็กหญิงจณิสตา   สายศรีโกศล

อนุบาลสงขลา

     

23

เด็กชายภานุพงศ์   แก้วประมูล

อนุบาลปัตตานี

     

24

เด็กชายชนม์ชนก   แป้นมี

อนุบาลปัตตานี

     

25

เด็กหญิงโปร่งฟ้า   แก้วตาทิพย์

อนุบาลยะลา

     

26

เด็กหญิงนภัสสร   ลิ้มชนะชน

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ