แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงศิรประภา   เกตุชาติ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

2

เด็กหญิงชัญญา   ประพฤติดี

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

3

เด็กหญิงณิชากร   แพใหม่

อนุบาลภูเก็ต

     

4

เด็กหญิงศศิวิมล   เด็นมาลัย

อนุบาลภูเก็ต

     

5

เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ผักแก่นจันทร์

อนุบาลสงขลา

     

6

เด็กหญิงวันสิริ   อุ่นเรือน

อนุบาลปัตตานี

     

7

เด็กหญิงพัชราวดี   เม่าทอง

อนุบาลปัตตานี

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ