แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันประติมากรรม(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายกฤตเมศ   ตันตานนท์

อนุบาลพังงา

     

2

เด็กหญิงอันนา   อนุรักษ์

อนุบาลพังงา

     

3

เด็กหญิงพัชรธิดา   มั่นใจ

อนุบาลพังงา

     

4

เด็กชายภูมิปัญญ์   คล้ายบ้านใหม่

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

5

เด็กชายฐิติศักดิ์   พรหมเทพ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กชายสุรยุทธ์   วงศ์ขาว

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

7

เด็กชายปุลิน   นบนอบ

อนุบาลกระบี่

     

8

เด็กชายธนวินท์   มีแก้ว

อนุบาลกระบี่

     

9

เด็กชายพศวีร์   ดวงภักดี

อนุบาลกระบี่

     

10

เด็กหญิงจิดาภา   รัตนศิริเนตร

อนุบาลภูเก็ต

     

11

เด็กหญิงอภิรุจี   รักษาราษฎร์

อนุบาลภูเก็ต

     

12

เด็กหญิงนทีกานต์   โยพิทักษ์

อนุบาลภูเก็ต

     

13

เด็กชายธนพัฒน์   รุ่งเรือง

อนุบาลตรัง

     

14

เด็กชายเจษฎา   ชูวุ่น

อนุบาลตรัง

     

15

เด็กชายกิตติ   ตุลยนิษกะ

อนุบาลตรัง

     

16

เด็กชายเจตนิพัทธ์   ไชยสวัสดิ์

อนุบาลสตูล

     

17

เด็กหญิงปาณนาถ   เพชรรักษ์

อนุบาลสตูล

     

18

เด็กหญิงณัฐชุตา   ชำนาญ

อนุบาลสตูล

     

19

เด็กหญิงปณสิตา   คงไข่

อนุบาลสงขลา

     

20

เด็กหญิงปริฉัตร   เพ็ชรรัตน์

อนุบาลสงขลา

     

21

เด็กหญิงจารุวรรณ   อ่อนเกตุพล

อนุบาลสงขลา

     

22

เด็กหญิงวิมลสิริ   รัตน์นุ่มน้อย

อนุบาลปัตตานี

     

23

เด็กหญิงนิศาวาส   กังพานิช

อนุบาลปัตตานี

     

24

เด็กหญิงปภาภัทร   อาจณรงค์

อนุบาลปัตตานี

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ