แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันวาดภาพระบายสี(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงธิดารัตน์   เกตุสูง

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายศุภฤกษ์   หีบเพชร

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายคณาวุฒิ   แซ่ฮ่าน

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงชญานิศ   สีละพันธ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

5

เด็กชายวิชพญ   โชคคำสีลา

อนุบาลกระบี่

     

6

เด็กชายชวัลวิทย์   เชาว์ปัญญา

อนุบาลภูเก็ต

     

7

เด็กหญิงปิ่นมุก   ทองหนูนุ้ย

อนุบาลพัทลุง

     

8

เด็กหญิงเปรมมิกา   พุฒนวน

อนุบาลตรัง

     

9

เด็กหญิงปณสิตา   คงไข่

อนุบาลสงขลา

     

10

เด็กชายตุลย์   ตุลยพิทักษ์

อนุบาลปัตตานี

     

11

เด็กชายนิโยฮัน   เจ๊ะเล็ม

อนุบาลยะลา

     

12

เด็กหญิงอติฌา   กิ้มขู้

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ