แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงกานต์พิชชา   แก้วเกิด

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงณิชกานต์   ไวยหงษ์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

3

เด็กหญิงแพรวา   ทองรุช

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

4

เด็กหญิงนิสริน   ยานยา

อนุบาลกระบี่

     

5

เด็กชายภาสวุฒิ   ไม้แก่น

อนุบาลภูเก็ต

     

6

เด็กหญิงภัทราวดี   หนูเจริญ

อนุบาลพัทลุง

     

7

เด็กหญิงพัชรภรณ์   นาทุ่งนุ้ย

อนุบาลตรัง

     

8

เด็กหญิงยาวีน่า   ปีไสย

อนุบาลสตูล

     

9

เด็กหญิงณัฐณิชา   เนื่องเนาว์

อนุบาลสงขลา

     

10

เด็กชายฐานพัฒน์   เทพจันทร์

อนุบาลปัตตานี

     

11

เด็กชายกันตพิชญ์   แก้ววิชิต

อนุบาลยะลา

     

12

เด็กหญิงจิราพัชร   สอนนอง

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ