แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงเนตรอินทรี   ทรัพย์สมบูรณ์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงจุชิตา   นาคเกิด

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

3

เด็กหญิงพัฑฒิดา   แสงวิจิตร

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

4

เด็กหญิงช่อฟ้า   ปานนะพงศ์

อนุบาลภูเก็ต

     

5

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ตุ้งกู

อนุบาลภูเก็ต

     

6

เด็กหญิงบุษยาภรณ์   ปักษิณศิริ

อนุบาลสงขลา

     

7

เด็กหญิงศิวพร   สีดาวัด

อนุบาลปัตตานี

     

8

เด็กหญิงฑิฆัมพร   รักดี

อนุบาลปัตตานี

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ