แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงฐิติรัตน์   ช่วยเพชร

อนุบาลระนอง

     

2

เด็กหญิงณัฐทวิภรณ์   แซ่ลิ้ม

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงจุฑามาศ   ลี้เจริญ

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กหญิงจิรัชญา   วาทะยา

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พงษ์พิสุทธิ์

อนุบาลระนอง

     

6

เด็กหญิงศุภวิกาญจน์   กองจันทร์

อนุบาลระนอง

     

7

เด็กหญิงกัลยรัตน์   บูรณะกิจ

อนุบาลระนอง

     

8

เด็กหญิงกัญญพัชร   พลเมือง

อนุบาลระนอง

     

9

เด็กหญิงน้ำหอม   หนูจันทร์

อนุบาลระนอง

     

10

เด็กหญิงณัฏฐิกา   คล้ายทรัพย์

อนุบาลระนอง

     

11

เด็กหญิงปราณปริยา   สมุทรผ่อง

อนุบาลพังงา

     

12

เด็กหญิงสุชาฎา   มธุรส

อนุบาลพังงา

     

13

เด็กหญิงพิสชา   ชูวงศ์

อนุบาลพังงา

     

14

เด็กหญิงธัญพิมล   ต้ายไธสง

อนุบาลพังงา

     

15

เด็กหญิงวริษฎา   โกยผล

อนุบาลพังงา

     

16

เด็กหญิงกานต์พิชชา   มากแก้ว

อนุบาลพังงา

     

17

เด็กหญิงวรารัตน์   อุ่นเรือน

อนุบาลพังงา

     

18

เด็กหญิงณัฐชานันท์   ปรียวัลย์

อนุบาลพังงา

     

19

เด็กหญิงทรรศนันท์   วรรณกาญจน์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

20

เด็กหญิงอรัญญา   คงเมืองแท้

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

21

เด็กหญิงตติยา   ลุกเซ็น

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

22

เด็กหญิงสิริขวัญ   บุญขวัญ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

23

เด็กหญิงนาเดีย   โต๊ะหาด

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

24

เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ชัยวรานุรักษ์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

25

เด็กหญิงปิยาพัชร   นาคัน

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

26

เด็กหญิงพัทธญาดา   ชูกลิ่น

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

27

เด็กหญิงกัญญาพัชร์   สุพันธกิจ

อนุบาลภูเก็ต

     

28

เด็กหญิงฐิติชญา   กลึงวงศ์

อนุบาลภูเก็ต

     

29

เด็กหญิงสุวนันท์   ศรีวังแก้ว

อนุบาลภูเก็ต

     

30

เด็กหญิงเบญญาภา   ภัฏปฏิเวธ

อนุบาลภูเก็ต

     

31

เด็กหญิงณิชาภัทร   ชูทอง

อนุบาลภูเก็ต

     

32

เด็กหญิงอภิภรณ์   เลือดสงคราม

อนุบาลภูเก็ต

     

33

เด็กชาย..   ..

อนุบาลพัทลุง

     

34

เด็กหญิง..   ..

อนุบาลพัทลุง

     

35

เด็กหญิง.   .

อนุบาลพัทลุง

     

36

เด็กหญิง..   ..

อนุบาลพัทลุง

     

37

เด็กหญิง..   ..

อนุบาลพัทลุง

     

38

เด็กหญิง..   .

อนุบาลพัทลุง

     

39

เด็กหญิง..   ..

อนุบาลพัทลุง

     

40

เด็กหญิง..   .

อนุบาลพัทลุง

     

41

เด็กหญิงณัฐกฤตา   ณ นคร

อนุบาลปัตตานี

     

42

เด็กหญิงบัณฑิตา   หนูมาก

อนุบาลปัตตานี

     

43

เด็กหญิงสุรีย์นิภา   แก้วกรรมพฤกษ์

อนุบาลปัตตานี

     

44

เด็กหญิงสุชานันท์   พรหมยา

อนุบาลปัตตานี

     

45

เด็กหญิงปาณิศรา   ทัศนา

อนุบาลปัตตานี

     

46

เด็กหญิงภัทรวดี   คงแก้ว

อนุบาลปัตตานี

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ