แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันประติมากรรม(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงอุบลฉาย   สถาพร

อนุบาลพังงา

     

2

เด็กหญิงจิรัฏติกร   รักนุ่น

อนุบาลพังงา

     

3

เด็กหญิงกิ่งดาว   กิจกล้า

อนุบาลพังงา

     

4

เด็กชายณธัช   สุทิน

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

5

เด็กชายกฤษณะ   พูนพนัง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กชายอิทธิชัย   สุวรรณดี

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

7

เด็กหญิงชัญญรัตน์   เหลาะเหม

อนุบาลกระบี่

     

8

เด็กหญิงจิราพร   บุญสพ

อนุบาลกระบี่

     

9

เด็กหญิงปรม์ปริช์ญา   นายาว

อนุบาลกระบี่

     

10

เด็กหญิงอนัญญา   ตันติบรรณกุล

อนุบาลภูเก็ต

     

11

เด็กหญิงเมธาวดี   เอียดอ้น

อนุบาลภูเก็ต

     

12

เด็กหญิงกรกนก   สุวรรณ

อนุบาลภูเก็ต

     

13

เด็กชายอรรถพล   ขวัญแก้ว

อนุบาลตรัง

     

14

เด็กชายณัฐนนท์   นนทบุษร์

อนุบาลตรัง

     

15

เด็กชายฐิติพันธ์   ขันตี

อนุบาลตรัง

     

16

เด็กหญิงนดา   โย๊ะหมาด

อนุบาลสตูล

     

17

เด็กหญิงผกาวดี   ศรีสุวรรณชนะ

อนุบาลสตูล

     

18

เด็กหญิงสุไรดา   หลงสาม๊ะ

อนุบาลสตูล

     

19

เด็กชายกิตติโรจน์   รักษ์สุวรรณ

อนุบาลสงขลา

     

20

เด็กหญิงสุนิษฐิดา   สะอาดใส

อนุบาลสงขลา

     

21

เด็กหญิงชุติกาญจน์   แก้วเขียว

อนุบาลสงขลา

     

22

เด็กหญิงปิยวรรณ   แซ่อุ่ย

อนุบาลปัตตานี

     

23

เด็กหญิงประภาศิริ   โสภา

อนุบาลปัตตานี

     

24

เด็กหญิงซัลซาบีลา   เบญญากาจ

อนุบาลปัตตานี

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ