แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันวาดภาพระบายสี(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงเนตรอินทรี   ทรัพย์สมบูรณ์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายภูผา   ภู่ประภาดิลก

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงลักษิกา   โอชวอัมพวัน

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงพิชรินทร์   หมายแร่

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงกัญญาวีย์   ศิริพรหม

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงปรางทอง   ทองเจิม

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กชายนภสินธุ์   นิสิตโยธากุล

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กชายกษิฎิษ์   โสมณะ

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กชายอภิสิทธิ์   เสียงซ้วน

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงบัณฑิตา   มีเสน

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กหญิงณิชาภัทร   คงงามขำ

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงวิยะดา   มุกดาหาร

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กหญิงวันมารียา   สัญชัยวรนันท์

อนุบาลยะลา

     

14

เด็กหญิงกานติมา   จันทรวิศรุต

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ