แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายนันทวุฒิ   มงคล

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายชยพล   แซ่หว้า

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

3

เด็กชายชัยรัตน์   เหมทานนท์

อนุบาลพังงา

     

4

เด็กหญิงวริสรา   ยุทธนาชัยกุล

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

5

เด็กหญิงจัรจานีย์   ดำดี

อนุบาลกระบี่

     

6

เด็กหญิงภูรินทรา   พุฒแก้ว

อนุบาลภูเก็ต

     

7

เด็กชายสันธร   สวัสดีประเสริฐ

อนุบาลพัทลุง

     

8

เด็กหญิงธนาพร   ขันตี

อนุบาลตรัง

     

9

เด็กหญิงปัณฑิตา   สว่างแจ้ง

อนุบาลสตูล

     

10

เด็กหญิงสุชานันท์   ดารารัตน์

อนุบาลสงขลา

     

11

เด็กหญิงฟิรดาว   สามะ

อนุบาลปัตตานี

     

12

เด็กหญิงไปรยา   ทัดแก้ว

อนุบาลยะลา

     

13

เด็กหญิงภัทรนันท์   แก้วประจุ

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ