แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง)(ป.1-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงแพรวา   หลงสมบูรณ์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงสุชาวดี   พยัฆฤทธิ์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

3

เด็กหญิงชญานิศ   ทองสม

อนุบาลพังงา

     

4

เด็กหญิงนลินี   กระฉอดนอก

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

5

เด็กหญิงปิญชาน์   ภิญโญธรรมโนทัย

อนุบาลกระบี่

     

6

เด็กหญิงสุพิชญา   อัมพรจิตร

อนุบาลภูเก็ต

     

7

เด็กหญิงพรประทาน   อินทรภักดิ์

อนุบาลพัทลุง

     

8

เด็กหญิงณัฐวดี   นิลเพชร

อนุบาลตรัง

     

9

เด็กหญิงณภัทร   ภัทรมงคลเขตต์

อนุบาลสตูล

     

10

เด็กหญิงลดามณี   ทองน้ำเพ็ญ

อนุบาลสงขลา

     

11

เด็กหญิงสุเมธา   ไชยพงศ์

อนุบาลยะลา

     

12

เด็กหญิงศศิมา   ศิริมาส

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ