แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) (ป.1-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายธีระวัฒน์   ง่วนชู

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายเวิร์ม เจอราล   ปูกวย

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

3

เด็กชายศิรพันธ์   ปิยาดิรัตน์

อนุบาลภูเก็ต

     

4

เด็กชายธีรเดช   โพชากรณ์

อนุบาลตรัง

     

5

เด็กชายกฤติพงษ์   ใจห้าว

อนุบาลสตูล

     

6

เด็กชายภูฟ้า   สมชนะกิจ

อนุบาลสงขลา

     

7

เด็กชายณัฐพงศ์   นงรัตน์

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ